www.iyaracoffee.com
หน้าแรก Siamcoffee [English] English World-class Arabica
Change Language
   SearchCafe' De Iyara
นโยบายการขยายสาขาภายในและต่างประเทศ ของ คาเฟ่ เดอ ไอยราCafe' de Iyara เปิดกว้างสำหรับนักธุรกิจชาวไทย หรือต่างประเทศ ที่มีความสนใจที่จะร่วมดำเนินธุรกิจกับ คาเฟ่ เดอ ไอยรา ในต่างประเทศ ในลักษณะ Bissiness Matching สามารถติดต่อได้ที่ทางอีเมล์ vdsign@hotmail.com  โดยในเบื้องต้นมีนโยบายคือ
1. ขยายสาขาในประเทศกลุ่มเป้าหมาย ในลักษณะแฟรนไชส์
2. ขยายในลักษณะ Small shop ขึ้นไป (Gold / Platinum)
3. ร่วมกันศึกษา ข้อกำหนด เงื่อนไขการลงทุนระหว่างประเทศ วัฒฯธรรมประเพณี ของประเทศนั้น รวมทั้งความเสี่ยงและอุปสรรคทางการค้า เป็นต้น
4. ท่านจะเป็นเสมือน Master franchise ของประเทศนั้นๆ โดยซื้อสิทธิ์ เข้าไปดำเนินการก่อน
5. ดำเนินการเขียน business plan และ MOU contract  ภายใต้ WIN WIN business


Website builder by NineNic.com
หน้าแรก Siamcoffee [English] English World-class Arabica
©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
เลขที่ 28 ถนนโชคชัย 4 ซอย 81 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230
Tel : 095-556 3911,089-499-3190 Fax: 02 578-6135